Adatvédelem

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatás a társaság honlapján elérhető!

Horváth László e.v. mint a http://bakonyikalandtabor.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalról elérhető szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket. Ez a tájékoztató tartalmazza a Weboldal használati feltételeit melyeket a használat tényével a Látogató elfogad, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig azt.

Továbbiakban a tájékoztató részletezi a táborozáshoz szükséges adatkezelési tevékenységeket.

 1. Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Horváth László e,v, („Adatkezelő”).

A szervezet megnevezése: Horváth László e.v.
A szervezet székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 14 1/5
Adószáma: 67514531-1-31
Cégjegyzék szám: 50346716
Képviselő: Horváth László
Telefonszám: +36-70/414-5055
E-mail cím: info@bakonyikalandtabor.hu
Honlap http://bakonyikalandtabor.hu

Az Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

 1. Kezelt személyes adatok köre

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

1. Egészségügyi alkalmassági nyilatkozat

Az adatkezelés céljai: Profilozás: egészségügyi alkalmasság felmérése az érintett és minden táborozó személy védelme érdekében. Az egészségügyi adatokra vonatkozóan, illetve viselkedés megfigyelése, veszélyt jelentő viselkedés és fertőzések kiszűrése céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
Az érintettek köre: táborozó gyermek
A személyes adatok kategóriái: Különleges adatok: allergia, érzékenység, fóbia, félelem, gyógyszer érzékenység, úszási képesség, rendszeresen szedett gyógyszerek, speciális étrend. Táborozást megelőző két hétben: láz, torokfájás, hányás, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés, váladékozó szembetegség, gennyes fül-és orrfolyás, tetű- és rühmentes, életkorának megfelelő védőoltásokkal rendelkezik. Továbbá a résztvevő személy környezetében a táborozás kezdetét megelőző négy hétben akut fertőző betegségben szenvedő ember nem volt.

Viselkedés megfigyelése: beilleszkedési zavarok, kirívó viselkedés (trágár beszéd, lopás, verekedés, stb.).

A személyes adatok címzettjei: Horváth László
Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők: Évenkénti felülvizsgálat alkalmával az itt felvett különleges személyes (egészségügyi) adatok törlésre kerülnek. Adatok törlési kérelméig.

2. Bakonyi Kalandtábor jelentkezési lap

Az adatkezelés céljai: Különleges adatok esetében: profilozás: egészségügyi alkalmasság felmérése az érintett és minden táborozó személy védelme érdekében. Szükség esetén orvosi ellátás biztosítása.

Személyes adatok: kapcsolattartás, számla kiállítása

Az adatkezelés jogalapja: Különleges adatok: az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

Személyes adatok: az érintett hozzájárulása

Az érintettek köre: táborozó gyermek
A személyes adatok kategóriái: Különleges adatok: allergia, érzékenység, fóbia, félelem, gyógyszer érzékenység, úszási képesség, rendszeresen szedett gyógyszerek, speciális étrend.

Személyes adatok: név, születési név, iskola neve, szülő/gondviselő neve és személy ig. száma, lakcím, telefonszám, TAJ szám.

A személyes adatok címzettjei: Horváth László
Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők: Évenkénti felülvizsgálat alkalmával az itt felvett különleges személyes (egészségügyi) adatok törlésre kerülnek illetve a törlési kérelméig.

jogi kötelezettség miatt kezelendő adatokat 8 évig őrizzük meg

3. Bakonyi Kalandtábor során készült fényképek

Az adatkezelés céljai: marketing
Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
Az érintettek köre: táborozó gyermek, felügyelők
A személyes adatok kategóriái: a turnusok ideje alatt fényképeket készítünk, amelyeket, az Ön által aláírt jelentkezési lapon leírtak szerint, reklám céljából felhasználhatunk
A személyes adatok címzettjei: Facebookon zárt csoport tagjai, bakonyi kalandtábor nyílt Facebook oldalát és honlapját látogatók.

A fényképeket Horváth László kezeli, törlési kérelem az ügyvezetőnél érvényesíthető

Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők: megőrzés üzletpolitikától függően 1-5 év

4. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés céljai: Munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából
Az adatkezelés jogalapja: Munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése jogcímén
Az érintettek köre: minden munkavállaló és Horváth László ügyvezető
A személyes adatok kategóriái: név, születési név, születési hely és ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, adóazonosító jele, TAJ száma, telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,

bankszámlaszáma, munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, munkakör, iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, önéletrajz, munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok, a munkavállaló munkájának értékelése, a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,

A személyes adatok címzettjei: Horváth László és adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők: munkaviszony megszűnését követő 3 év

5. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés céljai: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése
Az adatkezelés jogalapja: Munkáltatói jogos érdeke
Az érintettek köre: minden munkavállaló
A személyes adatok kategóriái: név; születési név; születési ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgársága, telefonszám, e-mail cím, munkakör, iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, fénykép, önéletrajz, a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése. A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.
A személyes adatok címzettjei: Horváth László
Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők: 3 év

6. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

Az adatkezelés céljai: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az érintettek köre: jelentkezők
A személyes adatok kategóriái: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van), önéltrajz.
A személyes adatok címzettjei: Horváth László
Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők: A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta. A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől

7. Szerződő partnerek adatainak kezelése ügyfelek nyilvántartása

Az adatkezelés céljai: szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából
Az adatkezelés jogalapja: Társaság szerződés teljesítése
Az érintettek köre: vevőként, szállítóként szerződött természetes személy
A személyes adatok kategóriái: nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák)
A személyes adatok címzettjei: Horváth László e.v.; adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó adatfeldolgozói.
Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők: szerződés megszűnését követően 5 év

8. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

Az adatkezelés céljai: Horváth László e.v. jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Az érintettek köre: jogi személy partner
A személyes adatok kategóriái: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe
A személyes adatok címzettjei: Horváth László e.v.; és adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők: szerződés megszűnését követően 5 év
 1. Cégünk adatfeldolgozói

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Horváthné Hauer Krisztina e.v.

Cím: 8500 Pápa Mohács u. 2.

Adószám: 64237178-1-39

Adójel: 8393352975

Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév:           KiberNet Kft.

Székhely:         1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.

Telefonszám:    06-1-4384567

E-mail cím:       tech.admin@kibernet.hu

Honlap:            http://www.kibernet.hu/home/domen.php

Adatkezelési tájékoztatójuk

http://www.kibernet.hu/home/domen.php

http://www.kibernet.hu/doc/adatkezeles.pdf

 1. A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Az látogató jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon: honlapunkon közzétett adatvédelmi tájékoztatóban.

Az látogató jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

Adatkezelő a látogató kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a info@bakonyikalandtabor.hucímen és postai levél útján a következő postai címen: 8500 Pápa, Fő u. 14 1/5 mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül írásban válaszol.

Látogató jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) a fenti módon. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Látogató a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a fent írt módon és elérhetőségeken, ingyenesen. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről. Zárolás esetén a zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség: az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben az Adatkezelő a Látogató helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Látogató a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A Látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
  kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Látogató az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Látogató – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 1. Az érintett kérelmének előterjesztése, az adatkezelő intézkedései

1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 1. Adatvédelmi incidens

1. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.

 1. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk

Az Adatkezelő által gyűjtött információk köre

A Weboldalon az Adatkezelő semmilyen, a Látogatóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Látogató személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Látogató hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Látogató bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Látogató ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Cookiek

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a látogató számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Látogató korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Látogatónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie- jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelm előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Látogató azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Amennyiben Látogató nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Linkek

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Látogatók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

A papíralapú tárolás esetén zárható irodahelyiség biztosítja az adatok védelmét. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.   Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni. A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme: vírusírtó, tűzfal, routeres tűzfal, gép bekapcsolásakor jelszó kérésével oldott meg.

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás): gyors kapcsolatfelvétel az adatkezelővel.
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás): archiválások külső adattárolóra.
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen: jelszó alkalmazása.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő valamint az érintett alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, rendszeres archiválást végzünk. Adatkezelő gyűjt különleges adatokat: az egészségi állapotra vonatkozó adatokat is, részletesen lásd adatvédelmi tevékenységek listája mellékletben.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk info@bakonyikalandtabor.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 8500 Pápa, Fő u. 14 1/5.postai címre.

A személyes adatok védelméhez való jog megsértése esetén Látogató az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
illetve az erre illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróságnál.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem!

Név:___________________________________

Aláírás:_________________________________

icon-1.png

Rólunk

Profi, igényes élmény nyújtása biztonságos környezetben és felügyelet mellett a gyermekeknek. Részletek
icon-2.png

Cím

8500 Pápa,Erkel Ferenc utca 15/a(Horváth László)
icon-3.png

Kapcsolat

Elérhetőség: Hét-Pén, 08:00 – 18:00Telefon: +36-70/414-5055